Όροι χρήσης

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από τη την ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fantasyportal.gr, ιδιοκτησίας Rising Star Promotions & Hellenic Fantasy Legion.

ΓΕΝΙΚΑ

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.fantasyportal.gr καθώς και η χρήση των ειδικότερων υπηρεσιών και λειτουργιών που παρέχονται προϋποθέτει από τους χρήστες την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και των αντίστοιχων πολιτικών που εφαρμόζονται.

Παρακαλούμε όπως διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου πριν την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών του www.fantasyportal.gr. Εάν διαφωνείτε μερικώς ή εξολοκλήρου με τους εφαρμοστέους όρους και πολιτικές παρακαλούμε όπως διακόψετε άμεσα τη χρήση της ιστοσελίδας.

ΟΡΙΣΜΟΙ:

Για την κατανόηση των παρόντων γενικών όρων χρήσης που εφαρμόζονται στο www.fantasyportal.gr  ακολουθούν οι εξής ορισμοί:

«ιστοσελίδα»: H παρούσα ιστοσελίδα / διαδικτυακός χώρος / portal κσι οι λειτουργίες που περιλαμβάνει.

«διαχειριστής»: Οι νομικές οντότητες στις οποίες ανήκει η ιστοσελίδα και είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του περιεχομένου της.

«περιεχόμενο»: Νοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικά βίντεο, προϊόντα, κτλ.

«χρήστης»: Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

«χρήση»: Η πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ

  1. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. 
  2. Το www.fantasyportal.gr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση οι διαχειριστές δεν δεσμεύονται, ούτε παρέχουν εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήσης της ιστοσελίδας ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών ή/και από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.  Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας.
  3. Τo www.fantasyportal.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι διαχειριστές δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, τις πληροφορίες που διατίθενται, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποτεδήποτε, κατά την κρίση τους από την ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.
  4. Τo www.fantasyportal.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Οι διαχειριστές  δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι των χρηστών καθώς και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς αλλοδαπού, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου, σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Οι διαχειριστές δεν υποχρεούνται να εξετάσουν και δεν εξετάζουν τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στη παρούσα ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δε δύναται να τους καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
  5. Οι διαχειριστές καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία του της ιστοσελίδας, δεν εγγυόνται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Κατά συνέπεια, οι χρήστες  αποδέχονται ότι οι διαχειριστές δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
  6. Οι διαχειριστές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από ψηφιακούς ιούς, ωστόσο δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free) ή κακόβουλες επιθέσεις τρίτων. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ιστοσελίδας.
Fantasy Portal
Logo